Contact us now
+48 606-814-995

Przeglądy budynków

Przeglądy techniczne budynków Częstochowa – Kłobuck

Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu:

  • Każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawo Budowlane, Warunki Techniczne wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska
  • Książki Obiektu Budowlanego (KOB) – założenie i prowadzenie

Pięcioletni przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania
  • Kontrola estetyki obiektu oraz jego otoczenia
  • Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Roczny przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania
  • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Półroczny przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola okresowa zalecana dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m²