Contact us now
+48 606-814-995

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru inwestorskiego Częstochowa – Kłobuck.

Oferujemy:

 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na budowę, monitorowanie wystąpień do władz o wydanie pozwoleń
 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Ocena zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa
 • Kontrola działań projektowych pod kątem wymogów BHP
 • Kontrola jakości i postępu prac projektowych
 • Prowadzenie spotkań i sporządzenie protokołów
 • Kontrolowanie rozliczeń budowy
 • Sprawdzanie i obiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych
 • Odbiór gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • Uczestniczenie w odbiorze obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania