Contact us now
+48 606-814-995

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany Kłobuck – Częstochowa. Inspektor budowy.

Oferujemy:

  • sporządzanie planu BIOZ
  • odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • obsługę geodezyjną wytyczenia obiektu
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego zgodnie z przepisami, projektem i pozwoleniem na budowę, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego